obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

 • Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Zápis ze zastupitelstva dne 20. 6. 2014

Tisk PDF

Zápis z dvacátého osmého zasedání obecního zastupitelstva obce Nová Ves konaného dne 20.6.2014 za účasti všech 7 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Program:

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů
 3. Přečtení zápisu z minulé schůze
 4. Projednání a schválení závěrečného účtu spolu se zprávou o výsledku hospodaření za rok 2013
 5. Schválení příspěvku na dětský den
 6. Souhlas se zařazením správního území obce do územní působnosti SCLLD – MAS na období 2014 – 2020
 7. Žádost paní Karasové –( MAS)
 8. Žádost o poražení modřínů  - MUDr. Fiala a p. Smělý
 9. Schválení smlouvy s firmou EKOKOM.
 10. Diskuse
 11. Usnesení a závěr

 

 1. Schůzi zahájil starosta Jaroslav Kramer.
 2. Určení ověřovatelé: J. Hubačová aj. Rychtářová
 3. Zápis z minulé schůze přečetl Jiří Mudra.
 4. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet spolu se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2013 a přijalo nápravná opatření plynoucí ze zprávy. Zastupitelstvo obce vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 5. Zastupitelstvo jednohlasně schválilo příspěvek na dětský den ve výši 3000,- Kč.
 6. Zastupitelstvo souhlasí se zařazením správního území obce do územní působnosti SCLLD – MAS na období 2014 – 2020.
 7. Zastupitelstvo se usneslo zaslat paní Karasové (MAS) příspěvek na činnost 2000,- Kč.
 8. Zastupitelstvo schválilo poražení modřínů na pozemku pana MUDr. Fialy a pana Smělého.
 9. Zastupitelstvo schválilo prodloužení smlouvy s firmou Ekokom.
 10. Diskuse – posečení drah ve Vískách provede pan J. Seeman.
 11. Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet 2013 a projednalo body 5 až 9 .zapsal J. Mudra      ověřovatelé  J. Hubačová a J. Rychtářová         starosta J. Kramer

Aktualizováno Pondělí, 25 Srpen 2014 10:20