Obecně závazná vyhláška č. 2/2003 o místních poplatcích

Neděle, 30 Listopad 2003 00:00 Správce
Tisk
Zastupitelstvo obce Nová Ves vydává podle ust. $ 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o mistnich poplatcich, ve zněni pozdějšich předpisů, a v souladu s ust. $ 10, pismn.d) a $ 84, odst. 2, pismn. i) zákona (). 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 o místních polatcích


Text vyhlášek je zde:

Vyhláška č. 2/2003