obec Nová Ves u Strakonic

... na Šumavě je krásně

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.1 územního plánu Nová Ves

Tisk PDF

OBECNÍ ÚŘAD NOVÁ VES U STRAKONIC

Nová Ves 45, 387 19  Čestice, IČO 466 87 726

Tel. 383 395 194

 

V E Ř E J N Á    V Y H L Á Š K A

  1. I. Oznámení o zahájení řízení o vydání

Změny č. 1 územního plánu Nová Ves

 

Obecní úřad Nová Ves ve smyslu § 5 a 6 odst. (2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, platném znění (dále též stavební zákon) vykonávající působnost ve věcech územního plánování oznamuje zahájení řízení o vydání Změny č. 1 územního plánu Nová Ves podle § 55b (zkrácený postup pořizování změny územního plánu).

 

Obec Nová Ves jako pořizovatel oznamuje veřejné projednání návrhu územního plánu ve smyslu § 52 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu Nová Ves (dále jen změna ÚP Nová Ves) se koná:

 

na obecním úřadu v Nové Vsi

v pátek dne 8. 10. 2021 od 15.00 hod.

 

 

Změna je pořizována „zkráceným postupem“ dle § 55a – 55b stavebního zákona.

 

Projektantem Změny č. 1 ÚP Nová Ves je Projektový ateliér AD s.r.o., Husova 4, 370 01 Č. Budějovice, Ing. arch. Jaroslav Daněk, kterého žádáme tímto o účast a zajištění odborného výkladu.

 

Návrh Změny č. 1 ÚP Nová Ves je v souladu s ustanovením § 52 odst. (1) a (3) stavebního zákona ve vazbě na ustanovení § 172 odst. (1) a (3) správního řádu a § 20 stavebního zákona zveřejněn po dobu minimálně 38 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky.

 

 

  1. II. Oznámení o zveřejnění návrhu

Změny č. 1 územního plánu Nová Ves

 

Obecní úřad Nová Ves oznamuje, že byl zveřejněn návrh Změny č. 1 ÚP Nová Ves.

Vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem na rozsah návrhu Změny č. 1 ÚP Nová Ves, není možno jej zveřejnit na úřední desce v úplném znění, sděluje obec Nová Ves v souladu s ustanovením § 172 odst. (2) správního řádu a § 20 odst. (1) stavebního zákona, že s návrhem Změny č. 1 ÚP Nová Ves je možno se seznámit na:

 

obecním úřadu Nová Ves, tel. 724 189 599 a bude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách Obecního úřadu Nová Ves http://www.obecnovaves.eu/

V souladu s ustanovením § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu se správním řádem doručuje touto veřejnou vyhláškou návrh Změny č. 1 územního plánu Nová Ves.

Upozornění:

Podle § 52 odst. (2) stavebního zákona mohou podat námitky proti návrhu Změny č. 1 ÚP Nová Ves pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Podle § 52 odst. (3) stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Ve stejné lhůtě mohou dotčené osoby podle § 52 odst. (2) stavebního zákona uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

V souladu s ustanovením § 52 odst. (4) stavebního zákona se k později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám nepřihlíží.

Upozornění:

-        Dle § 22 odst. 3 stavebního zákona se námitky, připomínky a stanoviska uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

-        Podle § 52 odst. 3 stavebního zákona se k později uplatněným připomínkám, námitkám a stanoviskům nepřihlíží.

-        Na podané námitky a připomínky se jednotlivě neodpovídá. Vyhodnocení připomínek a návrh rozhodnutí o námitkách je ve smyslu § 53 a § 54 stavebního zákona a § 172 správního řádu součástí odůvodnění změny územního plánu. Změnu územního plánu vydá zastupitelstvo obce opatřením obecné povahy, které bude ve smyslu § 173 odst. 1 správního řádu oznámeno veřejnou vyhláškou.
 

Tato veřejná vyhláška včetně dokumentace návrhu Změny č. 1 územního plánu Nová Ves musí být vyvěšena minimálně po dobu 38 dní.

 

Vyhláška
Výkres základního členění území
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Výkres předpokládaného záboru půdního fondu
Výrok a odůvodnění
Průvodní zpráva - srovnávací text
Rozdělovník
   
Zveřejněno:
od: 3. 9. 2021
do


 

Archiv


Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47

Warning: Creating default object from empty value in /home/html/obecnovaves.eu/public_html/obecnovaves.eu/modules/mod_archive/helper.php on line 47